Условия оказания услуг ТОВ Флайхэлп

 

ВИКОНАВЕЦ: ТОВ “ФЛАЙХЕЛП”, юридична особа, зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний номер: 42430050, в особі керівника Тарасової-Патрай К. А., діючої на підставі статуту.
Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 34, офіс 3, 04053.
Контактні дані: website: www.flyhelp.com.ua / email: claim@flyhelp.com.ua / tel.: +38 (098) 422—39—39
Сума договору: 20% від отриманої суми компенсації та витрат.


Настоящие условия оказания услуг (далее «Условия») представляют соглашение между пользователем (и/или посетителем) и ТОВ Флайхэлп (далее “Flyhelp“), владельцем сайта www.flyhelp.com.ua и торговой марки Flyhelp (в процессе регистрации). Условия определяют как Flyhelp предоставляет информацию, продукты и услуги, представленные на сайте www.flyhelp.com.ua. Услуги доступны только после принятия настоящих Условий, правил и понятий в этом документе.

Последнее обновление: 15 Апреля 2019 г.

Термины, используемые в тексте данных условиях («Условия»), имеют следующие значения:

«Flyhelp»: ТОВ Флайхэлп, юридическое лицо зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, Код ЕГРПОУ: 42430050 юридический и фактический адрес: Украина, 04053, Киев, улица Большая Житомирская 34, офис 3.

«Договор» является соглашением между клиентом и Flyhelp, которое вступает в силу после того, как Клиент принимает данные Условия, а также подписывает Акт уступки прав или Акт предоставления полномочий.

«Клиент»: любое физическое лицо, которое принимает настоящие Условия, а также подписывает Акт уступки прав или Акт предоставления полномочий.

«Акт уступки прав»: документ, с помощью которого Клиент, принимая описанные в документе условия, передаёт Flyhelp права на свою Заявку.

«Заявка»: заявка на получение денежной компенсации, возмещение ущерба или возврат средств от авиакомпании в соответствии с Постановлением о правах авиапассажиров или компенсации в качестве жеста доброй воли, поданная Клиентом на сайте www.flyhelp.com.ua или другим способом.

«Компенсация»: денежная сумма, которую авиакомпания должна выплатить авиапассажиру в связи Заявкой в качестве компенсации, внесудебного соглашения, жеста доброй воли и т.д. Клиенту или Flyhelp после принятия Клиентом настоящих Условий.
Во избежание разногласий уточняем: Flyhelp несет все затраты по получению Компенсации по Заявке Клиента и имеет право в ходе процесса возложить свои расходы на ответчика (Авиалинию). Возврат таких расходов не является частью Компенсации и принадлежит Flyhelp (пример: судебный сбор).

«Комиссия»: установленная сумма вознаграждения (20%) Flyhelp за полученную Компенсацию для Клиента.

«Претензия» означает любую претензию против осуществлявшего авиарейс перевозчика относительно денежной компенсации согласно Регламенту компенсации за авиарейс.

«Регламент компенсации за авиарейс» означает Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 261/2004 от 11 февраля 2004 г., устанавливающий общие правила в области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки авиарейса, отменяющий Регламент (ЕЭС) № 295/91.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за винагороду надати послуги Клієнту з отримання Компенсації від імені Клієнта та юридичного супроводу Вимог про виплату Компенсації, нарахованих на неї відсотків та/або відшкодування збитків до авіакомпаній, які обслуговували повітряні рейси Клієнта, які були затримані або скасовані, або на які Клієнта не було допущено.

1.2. Дані та інформація, щодо перельоту можуть бути передані Виконавцю через веб-сайт (www.flyhelp.com.ua), електронною поштою (claim@flyhelp.com.ua) або безпосередньо Виконавцю.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Клієнт гарантує та погоджується, що у випадку, коли Вимога прийнята Виконавцем, то така Вимога:

2.1.1. не подавалася раніше до авіалінії безпосередньо Клієнтом або будь-якими третіми особами;

2.1.2. не передавалася в роботу та право вимоги щодо неї не уступалося будь-якій третій особі;

2.1.3. не була або не є предметом розгляду державних чи міжнародних органів, арбітражів або судів;

2.1.4. не була або не є предметом розгляду пропозицій та угод за участю авіаліній.

2.2 Клієнт гарантує та погоджується, що:

2.2.1. протягом дії цього Договору право вимоги на стягнення  Компенсації за відповідним рейсом переходить до Виконавця;

2.2.2. повідомить Виконавця про будь-які спроби авіаліній зв’язатися з Клієнтом;

2.2.3. відмовиться від будь-яких пропозицій, отриманих від авіаліній щодо Компенсації, або прийме їх лише за попередньою згодою Виконавця;

2.2.4. надає Виконавцю правильну, повну та правдиву інформацію або документи, які необхідні для отримання Компенсації.

2.3. Ненадання Клієнтом будь-якого з запитуваних Виконавцем документів дає право Виконавцеві (тимчасово) зупинити виконання Договору або достроково розірвати його в односторонньому порядку стосовно до такого Клієнта.

2.4. Клієнт не має права уповноважувати будь-яку іншу третю особу або самостійно здійснювати будь-які дії направлені на стягнення Компенсації, а також Клієнт не буде самостійно здійснювати або підтримувати будь-який контакт з авіалінією.

2.5. Клієнт визнає, що:

2.5.1. уповноважує Виконавця отримувати Компенсацію від свого імені на свій власний рахунок;

2.5.2. виконавець в першу чергу надає послуги для отримання Компенсації. Однак у випадку, якщо Клієнт погоджується прийняти або отримати від авіаліній альтернативну форму компенсації (ваучери, чеки, купони, квитки, сертифікати, тощо), нормальна ринкова вартість такої компенсації вважається Компенсацією для цілей обчислення Винагороди Виконавця за успішне ведення справи щодо Вимоги відповідно до Договору.

2.6. Виконавець використовуватиме персональні дані, надані Клієнтом з метою ведення справи щодо Вимоги відповідно до Договору та з урахуванням усіх чинних законів про захист даних та права на приватність. Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку персональних даних в межах дії Договору відповідно до законодавства про захист персональних даних України та Європейського союзу, а також інших законів про захист персональних даних, що можуть застосовуватися.

2.7. Виконавець має право передавати персональні дані третім особам в межах виконання даного договору.

2.8. Виконавець не відповідає за будь-яку суму компенсації, будь-які збитки і т.п., якщо Виконавець не зміг перерахувати платіж Клієнтові через подію, яка перебуває поза його розумним контролем, у тому числі, але не обмежуючись, через страйк, трудові спори, стихійні лиха, війну, збройні конфлікти, антитерористичні операції, повстання, громадські заворушення, умисне заподіяння шкоди, дотримання вимог закону, наказу, постанови, запровадження санкцій, технічну аварію, пожежу, повінь та шторм, збій програмного забезпечення, хакерські та вірусні атаки.

 

3. ПЛАТЕЖІ ТА ОПЛАТА

3.1. Розмір винагороди Виконавця за цим Договором складає 20% (без ПДВ) від стягнення сум в рамках послуг за цим Договором в досудовому порядку.

3.2. У разі повної виплати Компенсації на рахунок Виконавця, останній зобов’язаний протягом 10 (десяти) банківських днів перерахувати її Клієнтові за мінусом власної винагороди.

3.3. У випадку виплати Компенсації Клієнтові, останній зобов’язаний протягом 10 (десяти) банківських днів перерахувати Виконавцеві його винагороду у зв’язку з виконанням цього Договору.

3.4. У випадку необхідності здійснення конвертації валюти при виплаті однією Стороною грошових коштів іншій Стороні, така конвертація здійснюється коштами Клієнта.

3.5. Усі витрати на здійснення виплати грошових коштів однією Стороною іншій Стороні (комісії банків чи платіжних систем, тощо) несе Клієнт.

3.6. Якщо Виконавцю не вдалось отримати Компенсацію від авіакомпанії, оплата за надання юридичних послуг не відбувається.

3.7. Клієнт несе самостійну відповідальність за правильність повідомлення Виконавцеві своїх реквізитів для сплати. У випадку, коли Виконавець не може сплатити Клієнтові його частину Компенсації (не надані або не вірно надані реквізити, тощо) протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня отримання цієї Компенсації на власний рахунок, право на весь розмір цієї компенсації переходить до Виконавця. При цьому, Виконавець зобов’язаний здійснити всі залежні від нього дії, аби дізнатися правильні платіжні реквізити Клієнта і перерахувати йому його частину Компенсації. Такими діями зокрема є повторне направлення письмових та електронних повідомлень на адреси Клієнта, повідомлені ним Виконавцеві.

3.8. Якщо Виконавець розпочинає судовий процес щодо Вимоги, Виконавець несе будь-які витрати, які виникають у випадку, якщо такий процес програно. У випадку, якщо такий процес виграно, або досягнуто угоди з авіалініями, Виконавець компенсує усі свої витрати, які були ним понесені у зв’язку з таким процесом, за рахунок присудженої/отриманої Компенсації та інших коштів.

3.9. Виконавець має право на винагороду за цим Договором лише в разі успішного стягнення Компенсації повністю або частково.

 

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання

4.2. Даний договір може бути достроково припинений або розірваний у будь-якому з наступних випадків:

4.2.2. у випадку виконання Сторонами всіх своїх обов’язків за цим Договором;

4.2.3. коли Виконавець в процесі виконання цього Договору дійде рішення припинити його дію у зв’язку з не перспективністю подальших дій щодо стягнення Компенсації. Таке рішення Виконавець має право прийняти в будь-який час і самостійно без отримання на це згоди Клієнта та без попереднього повідомлення Клієнта про таке рішення. Обгрунтування такого рішення від Виконавця не вимагається. Виконавець повідомляє Клієнта про таке рішення електронною поштою або іншим засобом зв’язку.

4.3. Договір вважається розірваним за рішенням Виконавця стосовно Клієнта з дати повідомлення ним про це Клієнта електронною поштою або іншим засобом зв’язку.

4.4.  Усі спори, які виникають або пов’язані з цим Договором, включно з його тлумаченням, дійсністю, виконанням та припиненням вирішуються компетентними судами України відповідно до українського процесуального законодавства.

Данные Правила и Условия действуют по отношению каждого отдельного Дела пока оно не будет закрыто Исполнителем на условиях описанных выше.